DÜNYA’NIN GLOBALİZMİ VE KURDİSTAN’IN BAĞIMSIZLIK REALİZMİ

0
1539

Dünya’nın herhangi bir kıtasında meydana gelen önemli bir olayı Dünya’nın diğer kıtalarını da etkiliyor. Güvenlik, ekonomi ve siyasi değişim veya istikrarsızlık konularıyla ilgili olaylar olağanüstü önlemler gerektirecek düzeyde etkin olduğunu görüyoruz. Afet olayları bile global etki gösteriyor. Dünya Devletleri, siyasi, ekonomi, askeri gibi önemli konularının yanı sıra, doğal afet, adli, güvenlik, ulaşım, iletişim, sağlık ve eğitim alanlarında da uluslar arası anlaşmalarla birbirlerine karşı bağlayıcı sorumlulukları var. Hava, su ve kara alanlarının kullanımı ve zenginlik kaynaklarının paylaşımı konularında da bağlayıcı anlaşmalar var. Bütün Dünya ülkeleri, kara, hava ve deniz yoluyla birbirine hem bağlıdır hem de bağımlıdır. Bu alanda Devletler arası bağlayıcı anlaşmalar var. Çoğaltabileceğimiz benzeri örneklerle, açıktır ki kıtalararası ve Devletlerarası anlaşmalar Dünya Devletlerinin gloabilizmi benimsemek ve kabul etmek gibi mecburiyetleri vardır. İnsan hakları konuları da, her Dünya ülkesinde olanlar tüm Dünya ülkelerini ilgilendiriyor. Birleşmiş Milletler kurumu’nun varlık nedeni, her Dünya ülkesine sorumluluklarının hesabını sormak ve yaptırım uygulamaktır.

Globalizm tartışma konusu olmaktan çıkmıştır. Globalizm zaten oluşmuştur. Globalizm, Birleşmiş Milletler kurumuyla merkezileşmiştir. Kabul etmek gerekiyor ki Birleşmiş Milletler kumu işlevsizleşmiştir. Yeni düzenlemelerle beklentilere yanıt olabilecek işlevlilik, Birlişmiş Milletler kurumunun acil ihtiyacıdır.

Bay Putin’in derin ve kapsamlı –DEVLET- kültürü vardır. Haklı nedenleri olsa da, bilgi ve birikimlerini “intikam” amacıyla kullanmamalıdır. Fransa’da, Hollanda’da, Almanya’da, hatta Amerika Birleşik Devletlerinde Irkçı gruplaşmaları geliştirmek amacıyla desteklemesine ne Rusya’ya ne de o ülkelere hiçbir yarar sağlamaz. Uzun vade’de Rusya’nın kredibilitesine gölge düşürür. Irkçı yapılanmalar en çok geliştikleri ülkelere zarar verirler. Globalizm Dünya’yı yönetiyor. Dolayısıyla Dünya’nın herhangi bir ülkesinde oluşacak olumsuzluk tüm Dünya ülkeleri açısından da olumsuzluktur. Dünya’nın güçlü ülkelerinin Liderleri, Dünya’nın istikrarı için çalışırlarsa, kendi ülkeleri içinde çalışmış olurlar. Bugünkü Çin Cumhuriyeti Başkanı olgun ve yapıcı bir şahsiyettir. Bay Putin bunu, bir kazanım olarak değerlendirip Global istikrar için emek sarf etmesi Rusya Federasyonunun yararına olur. Rusya halkının eğitim düzeyi yüksektir. İnsanları beceriklidir. Çalışkandır. Yer altı ve yer üstü doğal zenginlik kaynakları vardır. Bu aidiyetler büyük bir güçtür. Bu gücü, olumlu ve yapıcı yönde geliştirmek, Rusya ve Dünya’nın yararına olur. Rusya’nın bugün güçlü konumda olduğu sır değildir. Ciddi ekonomik darboğazdan geçtiğide bir gerçektir. Bugün Dünya’da ve Suriye’de var olan sorunların sorumlusu Rusya değildir elbette. Rusya Bay Putin’in Devlet kadrosuyla Dünya’nın var olan sorunlarının çözümüne aktif öncülük yaparsak başarılı olabilir. Diğer taraftan Adalet mekanizmasının adil olması ve paylaşımın da dengeli olması durumunda Dünya düzeni istikrarlı olur.

Dünya’nın bazı bölgelerinde insanlar açlıktan ölüyorken, bir bölgesinde insanlar geçinemiyorlarsa, başka bir bölgesinde insanlar için güvenli yaşayabilmek mümkün değilse, Dünya’nın diğer bir bölgesinde, bölgenin yüksek zenginlik kaynaklarından yararlanmak ve üstün egemenlik dayatmasıyla on milyonlarca halkın varlıklarını inkar edebilmek olabiliyorsa halen, Global istikrar sağlanamaz. Bu örnekler Global istikrarsızlık’ın temel nedenleridir. Dünya ülkeleri, Dini inanç çerçevesinde merkezileşmeyi hedef alırlarsa eğer, Dünya’yı çatışma ortamına sürüklemiş olurlar. Bu anlayıştan şiddetle uzak durulmalıdır. Tarih boyunca, imparatorluklar, krallıklar, dini inançlar veya ideolojiler temelinde Devlet yönetimleri Dünya’da istikrarlı düzen oluşturamamışlar. Benzer anlayışla yönetilen Devletler de istikrar için tehdit unsurudurlar. İnsanoğlunun, insanlık alemine kazandırmış oldukları en önemli kazanım, Uygar kanunlarla-yasalarla yönetilen Demokratik Devlet yapılanmasıdır. Korumacılık Global düzeyde olmalıdır. Bay Putin ve kadrosu bu alanda katkıda bulunup Rusya Devleti, halkı ve kendileri için prestij Dünya istikrarı içinde kalıcı kazanım sağlamalıdırlar. Suriye iç savaşı kolay ve kısa sürede bitmeyecektir. Tekrarlamak zorundayım ki Birleşik Kurdistan Devleti kurulmuştur. Resmileşmesi gerekiyor. Kürd halkının siyasi temsilcileri kendi aralarında anlaşarak müşterek hareket etmenin kurumunu oluştururlarsa, Bağımsız Birleşik Kurdistan Devletinin resmileşmesi de sağlanmış olur. Önemli olan Kürd halkının siyasi temsilcilerinin kendi aralarında anlaşabilmeleridir. Diğer gereklilikler bürokratik işlemlerdir. Bağımsız Birleşik Kurdistan Devleti resmen tanındıktan sonra Suriye iç savaşı biter. Irak iç savaşı biter. Türkiye’nin istikrarsızlık durumu son bulur. Bildiğimiz gibi Türkiye’de son yüz yıldır istikrarsızlıklar giderilemiyor. Osmanlı İmparatorluk’u yok oldu. Türkiye’de askeri darbeler, sivil darbeler, Devlet eliyle Kürd halkına karşı insalık’a karşı suçlar, savaş suçları Birleşmiş Milletler kurumunun resmi raporlarında yer aldı. Türkiye’nin Suriye ortamına dönüşmesini yalnızca Bağımsız Birleşik Kurdistan Devletinin resmileşmesi engeller.

Şimdi Türkiye’de yeni yönetim-sistem arayışı var. Bu arayışların temel nedeni istikrarsızlıktır. Yeni sistem arayışı boşunadır. Türkiye’de askeri darbeler faşist iktidar koalisyonları istikrar ortamına katkı sunamadı. Referandumla sistem değişimi resmileşirse bile istikrar oluşmayacak. Aksine istikrarsızlık derinleşecek. Türkiye’nin Suriye ortamına dönüşmesi hızlanır. Demek ki askeri darbeler Faşist iktidar koalisyonları ve sistem değişiklikleri Türkiye’nin sorunlarına çözüm getirmeyecektir. Bağımsız Birleşik Kurdistan Devletinin sorunlarına çözüm getirmeyecektir. Bağımsız Birleşik Kurdistan Devletinin resmileşmesi, Türkiye’de istikrarlı Demokratik Devlet yapılanması için tek çözümdür. Tek çaredir. İran ülkesi de hep istikrarsızdır. Rejim değişikliği, sistem değişikliği hiçbir işe yaramadı. İran ülkesi de istikrarlı Devlet yapılanmasına kavuşabilmesinin tek çaresi Bağımsız Birleşik Kurdistan Devletinin resmileşmesidir. Bay Putin ve kadrosu da Bağımsız Birleşik Kurdistan Devletinin resmileşmesi için katkı sunabilirler. Bağımsız Birleşik Kurdistan Devleti resmileşmeden Suriye iç savaşı bitmez. Irak iç savaşı bitmez. Türkiye ve İran ülkeleri de aynı ortama dönüşürler. Biz, Bay Putin ve kadrosunun yanı sıra Türkiye ve İran’ın da Bağımsız Birleşik Kurdistan Devletini ve sınırlarını tanımaları gerektiğini izah ediyoruz. Ancak Kurdistan halkının siyasi temsilcileri, Bağımsız Birleşik Kurdistan Devletinin resmileşip NATO üyesi olmasının hedef olduğunu unutmayıp gereği için çalışmalıdırlar. Dünya’nın Globalizmi realitedir. Bağımsız Birleşik Kurdistan Devleti’de realitedir. Kabul edilecektir. Alternatifi Yoktur.

Bimînin di xweşîyéda.

Saygılarımla, Hüseyin Baybaşin